Školní vzdělávací program

 platnost programu: 01.09.2020 na dobu neurčitou

                                                                                                                         Výsledek obrázku pro ae87e7610e3b4c800bbf00ab10164f6a.jpg (704×681)

Školní vzdělávací program má název BAREVNÁ ŠKOLKA

OBECNÝ CÍL PROGRAMU
„Tak jako je nekonečný počet barev a jejich odstínů, tak je kolem nás množství dětí s různými povahami, mírou zdraví, schopností, dovedností, psychických i fyzických předpokladů . Naším úkolem je tyto děti poznat a dát jim možnost rozvíjet se, položit jim základy celoživotního vzdělávání v motivujícím a pohodovém prostředí“.

Současně nám jednotlivé barvy charakterizují naše zaměření
červená úsměv, radost, humor
žlutá cit, pohoda, teplo, bezpečí
zelená sounáležitost s přírodou, zdravý způsob života, ekologie
modrá sounáležitost se životem obce
oranžová rodiny dětí, respektování jejich jedinečnosti, individuální přístup
růžová zdraví, zdravý způsob života
bílá a černá individualizace výchovy ale současně i spolupráce všech navzájem

DÍLČÍ CÍLE A ZÁMĚRY PROGRAMU

RESPEKTOVÁNÍ OSOBNOSTI DÍTĚTE, ZAMĚŘENOST NA DÍTĚ

 • centrem školy je dítě, jeho individualita, podpora jeho vývoje

AKTIVITA DÍTĚTE, VZBUZENÍ ZÁJMU, SAMOSTATNÉ ŘEŠENÍ

 • podněcujeme aktivitu, samostatnost, tvoření, nacházení řešen

 • zaměřujeme se na prožitek, ne na výkon

 • preferujeme samostatnou práci, ale frontální učení není vyloučeno

POZITIVNÍ PŘÍSTUP, RESPEKTOVÁNÍ ODLIŠNOSTÍ

 • respektujeme, že jsme každý jiný, každý jsme v něčem dobrý

SNAHA O VŠEOBECNÝ ROZVOJ V PŘEDŠKOLNÍM OBDOBÍ

 • podporujeme nejen intelektuální rozvoj, ale také rozvoj emoční a sociální

 • učíme se komunikovat, cítit, prožívat

 • učíme se zdravému způsobu života, chráníme přírodu

SPOLUPRÁCE, ODPOVĚDNOST ZA SVÉ JEDNÁNÍ, POSTUPNÉ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ BEZ ZÁSAHŮ DOSPĚLÝCH

 • učíme se odpovědnosti za sebe sama, za své jednání (důsledky)

 • učíme se žít a jednat ve společenství ostatních

 • učíme se řešit situace a problémy bez neustálých zásahů dospělých

 • vnímáme rozdíl mezi trestem a přirozeným důsledkem jednání

 • zařazujeme komunikaci v kruhu, učíme se naslouchání

POHODOVÉ KLIMA ŠKOLY

 • vytváříme důvěrné klima, tolerantní prostředí, úcta, porozumění

 • učíme se tím, čím žijeme
  učíme se pomáhat, být vstřícní
  nepodporujeme soutěživost, srovnávání

PODNĚTNÉ, PEDAGOGICKÉ PROSTŘEDÍ

 • prostředím podporujeme hru a učení

 • vše je připraveno pro použití (věci se ukládají na stanovené místo)

PRÁCE S CHYBOU

 • na chyby má člověk právo, za chyby netrestáme

 • chyby hledáme a opravujeme, díky nim se učíme

PRAVIDLA PRO CHOVÁNÍ

 • máme stanovená pravidla, všichni o nich ví, opakujeme si je

 • na jejich tvorbě se podílejí všichni, pravidla platí pro všechny

   

PROPOJENOST ŠKOLY SE ŽIVOTEM

 • učíme se událostmi a děním kolem nás

 • na aktivitách školy se podílejí rodiče, jsou informováni o prožívání a pokroku dětí, znají prostředí školy

 • žijeme událostmi v obci, spolupracujeme s ostatními

INTEGROVANÉ BLOKY:

 • JAK SE CHOVAJÍ

 • JAKÉ TO JE?

 • CO DĚLAJÍ?

 • CO SE STANE KDYŽ?